புண்டை விரித்து படுத்து இருக்கும் காம கன்னி


1894